E-mail

ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນລະບົບລວມສູນການນຳໃຊ້ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ ຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ ທີ່ນຳໃຊ້ລະຫັດຊື່ອີນເຕີເນັດເປັນຂອງລັດຖະບານ .gov.la ຊື່ງເປັນລະບົບທີ່ນຳໃຊ້ໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນ, ສື່ສານ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງພາກລັດ ໂດຍຜ່ານລະບົບເຄືອຂ່າຍອີນເຕີເນັດ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບວຽກງານບໍລິຫານລັດ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ປອດ ແລະ ປະຢັດ.