ໂຄງປະກອບກົງຈັກ

ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກົງຈັກ 

ກົງຈັກຂອງພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງສາລະວັນ ປະກອບມີ 4 ຂະແໜງການ ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

  1. ຂະແໜງ ບໍລິຫານ.
  2. ຂະແໜງ ໄປສະນີ ແລະ ການສື່ສານ.
  3. ຂະແໜງ ດີຈີຕ໋ອນ ແລະ ຄວາມປອດໄພໄຊເບີ.
  4. ຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ.